barometarski


barometarski
adj barometric; barometer I barometarski tlak barometric pressure
* * *
• barometric

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • barometarski — bȁrometarskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na barometar [barometarski maksimum; barometarski minimum] SINTAGMA barometarska tendencija meteor. lokalna promjena tlaka zraka u posljednja tri sata; barometarski gradijent barički gradijent, v.… …   Hrvatski jezični portal

  • barometarski — bȁrometarski pril. DEFINICIJA kao barometar, na način barometra ETIMOLOGIJA vidi barometar …   Hrvatski jezični portal

  • barički — bȁričkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na tlak, koji ima svojstva tlaka SINTAGMA barička dolina meteor. izduženo područje sniženog tlaka u obliku doline koje je povezano sa ciklonom; barička fronta meteor. frontalna ploha unutar sklopa ciklone,… …   Hrvatski jezični portal

  • gradijent — gradìjent m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. mat. derivacija realne funkcije vektorskog argumenta, vektor čije komponente su parcijalne derivacije funkcije po pojedinim skalarnim komponentama 2. biol. stupnjevite kvantitativne promjene nekog… …   Hrvatski jezični portal